Képzési fajták

Rendészeti vezetővé képzés

A rendészeti vezetőképzés első szintje a rendészeti vezetővé képzés, amely egyes vezetői beosztások betöltéséhez előírt jogszabályi követelmény.

Osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásba az nevezhető ki, vagy ilyen beosztás ellátásával az bízható meg, aki – a más jogszabályban meghatározott követelményeken kívül – rendészeti szakvizsgával rendelkezik, és a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot elvégezte.

Az alkalmazott módszertan:

 • gyakorlatorientált, a tréning-módszertan elemeit használó képzési program, amely a kompetenciák folyamatos fejlesztését teszi lehetővé, ahol az elmélet-gyakorlat aránya 20-80%;
 • kompetenciaalapú, moduláris, egymásra épülő rendszer;
 • az egyes modulok három- és négynapos időkeretben valósulnak meg, hetente vagy kéthetente ismétlődő rendszerben;
 • a képzés csoportos formában megtartott, egyéni képzési igény felmérése, és személyes fejlesztési terv egyeztetése (2x8 óra) alapján folyik;
 • a képzés vizsgával és egyéni visszajelzéssel zárul (2x8 óra).

A tananyag súlypontjai a vezetői munkához nélkülözhetetlen alapkészségek fejlesztésére helyeződnek, így elsősorban:

 • egyéni és szervezeti értékek azonosítása és tudatos összehangolása;
 • a csoportos együttműködés és csoportos döntéshozatali módszerek;
 • a személyközi és szervezeti kommunikáció, a hatékony tárgyalási és prezentációs technikák elsajátítása;
 • konfliktuskezelési stratégiák;
 • vezetési stílusok gyakorlatközpontú megismerése, amely a legnagyobb hangsúlyt a helyzetorientált vezetésre fekteti.

A képzés moduljai és tartalma, az egyes modulok konkrét célja

Vezetői önismeret: az önismeret fontosságának tudatosítása, önismeret mélyítése, szervezeti értékek összehasonlítása:

 1. Hogyan látjuk a világot?
 2. Én és a szervezet
 3. Változások
 4. kommunikálása
 5. Visszacsatolási technikák
 6. Vezetői ars poetica

Csapatépítés, együttműködés: Az együttműködés, csoportmunka gyakorlati oldala, motiváció, csoportnormák szerepe, motiváció új munkatársak esetében:

 1. A csoporton belüli együttműködés megteremtése
 2. Csoportszerepek, csoportdinamika
 3. Vezetői kapcsolattartás a csoporttagokkal
 4. Motiváció megteremtése, fenntartása
 5. Kiválasztás, beillesztés
 6. Csoportos döntéshozatali módszerek

Kommunikáció: A kommunikáció ereje, gyakorlati megvalósulása, a hatékony személyközi kommunikáció eszközei, értekezlet levezetésének kommunikációs feladatai:

 1. Nyitott kommunikáció a vezetői munkában
 2. Információ-áramlás
 3. Asszertív kommunikáció (önérvényesítés, én-üzenetek)
 4. Partneri kommunikáció vezetői csoportban (vezetői értekezlet)

Konfliktus- és stresszkezelés: A tipikus munkahelyi konfliktus- és stresszhelyzetek okainak, jellemzőinek bemutatása, hatékony technikák elsajátítása:

 1. A konfliktus fogalma, a konfliktus okai és kialakulása
 2. Konfliktuskezelési stratégiák
 3. A stressz fogalma és stresszkezelési módszerek

Vezetői stílus: A különböző vezetési stílusok gyakorlatközpontú megismertetése, a hatékony időgazdálkodás és a delegálás módszereinek megismertetése:

 1. Kooperatív-feladatorientált vezetés
 2. Időgazdálkodás
 3. Delegálás

 

Rendészeti mestervezetővé képzés

A képzés célja

A legkorszerűbb menedzsment technikák, módszerek megismertetése és készségszintű begyakoroltatása, továbbá az integráns személyiséggel rendelkező felsővezetői munkához nélkülözhetetlen alapkészségek, kompetenciák fejlesztése (elsősorban a személyes és társas kompetenciák közül a stratégiai gondolkodás, stratégiai szemlélet, meggyőzés, változások felismerésének és menedzselésének képessége, projektirányítási készségek, döntés, irányítás, problémamegoldás, szervezet menedzselésének készsége).

Az alkalmazott módszertan:

 • gyakorlatorientált, a tréning-módszertan elemeit használó képzési program, amely a kompetenciák folyamatos fejlesztését teszi lehetővé;
 • az elmélet-gyakorlat aránya 20-80%;
 • kompetenciaalapú, moduláris, egymásra épülő rendszer;
 • az egyes modulok három- és négynapos időkeretben valósulnak meg, hetente- kéthetente ismétlődő rendszerben;
 • a képzést csoportos formában megtartott, egyéni képzési igény felmérése, és személyes fejlesztési terv (2x8 óra) egyeztetése előzi meg;
 • a képzés egy dolgozat elkészítésével (projektterv, szervezeti fejlesztési terv stb.) és a vizsga keretében történő prezentációjával, valamint egyéni visszajelzéssel zárul.

A tananyag súlypontjai: a modern menedzsment technikák, módszerek megismerésére és készségszintű begyakoroltatására helyeződik, így elsősorban:

 • stratégiai gondolkodásmód;
 • stratégiai tervezés;
 • projektmenedzsment;
 • változásmenedzsment;
 • humánerőforrás menedzsment;
 • a szervezeten belüli és kívüli kommunikáció;
 • médiakommunikáció: a sajtóval történő professzionális kommunikációra történő felkészítés, kommunikációs stratégiaalkotás.

A képzés moduljai és tartalma, az egyes modulok konkrét célja:

A rendészeti felsővezető személyisége: A stratégiai szemlélet fontosságának tudatosítása a vezetői munkában, továbbá a saját vezetői stílus azonosítása és szükség szerint módosítása, valamint a változásmenedzsment eszközrendszerének megismerése:

 1. A vezetés stratégiai megközelítése
 2. Természetes vezetés (benne: érzelmi intelligencia modell)
 3. Az egyéni és szervezeti szintű ellenállás kezelése
 4. Meggyőzés, a „fejlesztő” vezető

Stratégiai erőforrás gazdálkodás: A stratégiai menedzsment kiemelt szerepének tudatosítása több minőségmodellek gyakorlati szemléltetése; a stratégiai emberi erőforrás menedzsment alapelveinek gyakorlati bemutatása:

 1. A stratégiai menedzsment bemutatása, a vezető stratégiai eszköztára
 2. Szervezeti kultúra vizsgálata
 3. A szervezet működésének vizsgálata a változás-stabilitás rendszerében
 4. 7S modell, PEST analízis, SWOT modell
 5. Szervezeti stratégia, célkitűzés
 6. Stratégiai humánerőforrás menedzsment

Problémamegoldás, projektmenedzsment: A projektek kezdeményezésének ösztönzése, továbbá segítségnyújtás az eredményes projekttervezéshez és a projektcsoportok vezetéséhez, és gyakorlati problémáinak megoldásához:

 1. Problémamegoldás
 2. Projektmenedzsment eszközei
 3. Projekttervezés
 4. Projekt jellemzői
 5. Stakeholder menedzsment
 6. Sikeres projektcsapat tervezés, építés, konfliktusok kezelése

Változásmenedzsment, szervezeti és nyilvános kommunikáció: A szóbeli és írásbeli kommunikáció területén készségfejlesztés, a kríziskommunikáció szabályainak megismerése, valamint krízismenedzsment ismeretek és kommunikációs stratégiakészítési ismeretek:

 1. Változásmenedzsment
 2. Változások kezelése
 3. Meggyőzés eszközei (hatásos prezentáció, értekezlet)
 4. Médiakommunikáció
 5. Médiastratégia (a stratégia üzenetei, eszközei, értékelése)
 6. Közlemény, nyilatkozattétel, sajtótájékoztató

 

Coaching szolgáltatás

A program célja

A rendészeti vezető személyében rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatása, teljesítményének javítása által. Nem az illető vezető tanítását jelenti, hanem a tanuláshoz való hozzásegítését, a személyiség fejlesztését.

A coachingról általában

A „coach” kifejezés oktatót, edzőt, ismeretátadót jelent. A szónak nincs magyar megfelelője, de gyakran alkalmazzák a személyes vezetői tanácsadás kifejezést, hangsúlyozva a klasszikus tanácsadástól való különbséget. A coach és az „ügyfele” (a vezető) eredményes együttműködésének elengedhetetlen feltétele a bizalom. Magától való elvárás a diszkréció, hiszen a szervezet belső ügyei kerülnek szóba az üléseken, sőt, a felek nagy valószínűséggel eljutnak a vezető személyes problémájáig is. A coaching folyamatban nem kerül szóba a múlt: a jelenre és a jövőre fókuszálunk, a coach tükröt tart a vezető elé, nem akarja őt átformálni. A coachingban a vezető nem kap kész megoldásokat, azokat magának kell kidolgoznia. A coaching általánosságban abban nyújt segítséget, hogy a vezető tisztázza és elérje céljait, és ennek révén növekedjen a szervezet hatékonysága és személyes elégedettsége.
A coaching szolgáltatás Magyarországon a kilencvenes évek közepétől ismert, elterjedtsége látványosan az elmúlt években növekedett. Az üzleti életben, de egyre több helyen a közszférában is alkalmazzák a vezetők támogatására.

 

A rendészeti továbbképzés keretében nyújtott coaching

Az elmúlt évben a KSZF munkatársai felmérést végeztek a rendőrség vezető munkatársai körében a coaching ismertségéről és az iránta megnyilvánuló igényről. A fogadtatás jelentős mértékű volt, s az azóta lebonyolított coachingok is nagy sikert arattak az érintettek körében.
Ezért ha Ön is úgy gondolja, hogy vezetőként régebb óta görget maga előtt olyan problémát, amely megoldásához egy objektív külső nézőpontra van szüksége, esetleg gondot jelent a magánélet és a hivatás összeegyeztetése, vagy egyszerűen csak azt gondolja, hogy már évek óta vezető, s hasznos lenne, ha valaki tükröt tartana Ön elé, akkor jelentkezzen, és vegye igénybe coaching szolgáltatásunkat.

A továbbképzésként akkreditált program nem zárul számonkéréssel. A program időbeosztása egyéni egyeztetés alapján történik. A részvételt
tanúsítvánnyal igazoljuk.

A képzés időtartama: minimum 10x2 óra