Jogszabályok

 

BM KFSF OKTIGO jogszabálylista 2020

 

J O G S Z A B Á L Y O K

 

1.

A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló

1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

2.

A rendvédelmi szervek egységes moduláris alapú képzési rendszerének kialakításához szükséges intézkedésekről szóló

1282/2010. (XII. 15.) Korm. határozat

3.

A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióról szóló

1040/2015. (II. 10.) Korm. határozat

4.

Egyes köznevelési szakmai testületekről szóló

1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

5.

A felnőttképzésről szóló

2013. évi LXXVII. törvény

6.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló

2012. évi CXX. törvény

7.

A nemzeti felsőoktatásról szóló

2011. évi CCIV. törvény

8.

A nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény

9.

A szakképzésről szóló

2019. évi LXXX. törvény

10.

A szakképzésről szóló

2011. évi CLXXXVII. törvény (régi)

11.

A felnőttképzésről szóló

2001. évi CI. törvény

12.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény

13.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

2015. évi XLII. törvény

14.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló

2013. évi CCXXXII. törvény

15.

A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

16.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

17.

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

18.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló

501/2013. ( XII.29.) Korm. rendelet

19.

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

20.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

21.

Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet

22.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

23.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

24.

Az oktatási igazolványokról szóló

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

25.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

26.

A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

27.

A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló

483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

 

28.

A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló

6/2015. (II. 10.) MvM rendelet

29.

A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet

30.

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló

17/2014. (III.12.) EMMI rendelet

31.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól szóló

16/2016. (v. 27.) NGM rendelet

32.

A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

33.

A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet

34.

A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

35.

A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

36.

A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet

37.

A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló

21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet

38.

A szakképzési kerettantervről szóló

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet

39.

A szakképzési kerettantervekről szóló

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

40.

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

41.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

42.

A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

43.

A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet

44.

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

45.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló

65/2012. (XII. 13.) BM rendelet

46.

A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló

58/2012. (XI. 27.) BM rendelet

47.

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

48.

A felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

49.

Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

50.

A szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló

20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet

51.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

52.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

53.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló

32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet

54.

Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet

55.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló

40/2002. (V. 24.) OM rendelet

56.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

57.

A belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről szóló

53/2013. (IX. 11.) BM rendelet

58.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló

25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás

59.

A belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló

16/2013. (V. 28.) BM utasítás