Általános információk

 • A képzés célja

A rendészeti szakvizsga a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról (a továbbiakban: RASZB), valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint vezetői beosztás betöltéséhez előírt követelmény. A képzés célja, hogy a meghatározott beosztásokba kinevezendő tisztek a rendvédelmi szervek tevékenységével, a közigazgatás működésével kapcsolatban átfogó, rendszerezett tudásanyagot sajátítsanak el, valamint a jelöltek kiegészítsék és felfrissítsék szakmai ismereteiket.

 

 • A rendészeti szakvizsga rendszere

A rendészeti szakvizsga kötelező és választható vizsgatárgyakból áll, amelyeknek írásbeli és szóbeli vizsgarészei vannak. A vizsgát háromnapos felkészítés előzi meg. Vizsgára az a jelölt bocsátható, aki a vizsgát megelőző felkészítésen hiányzás nélkül részt vett.

 

 • A képzés témakörei

A tizenhárom vizsgatárgy (egy kötelező és a tizenkét szabadon választható vizsgatárgy valamelyike)

 

Kötelező vizsgatárgy:

1. Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek

 

Szabadon választható vizsgatárgyak:

1. Büntetés-végrehajtási igazgatás
2. Fegyveres szervek egészségügyi-pszichológiai igazgatása
3. Fegyveres szervek gazdasági-pénzügyi igazgatása
4. Határrendészeti igazgatás
5. Rendvédelmi szervek hivatali igazgatása
6. Fegyveres szervek humánigazgatása
7. Katasztrófavédelmi-tűzvédelmi igazgatás
8. Migrációs igazgatás
9. Fegyveres szervek műszaki- technikai-informatikai igazgatása
10. Nemzetbiztonsági igazgatás
11. Rendőrségi igazgatás
12. Jövedéki- és vámigazgatás

 

 • A felkészítés helyszíne

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.

 

 • A képzésre történő jelentkezés módja, határideje

A rendészeti szakvizsgára történő felkészítésre és a szakvizsgára az e célra rendszeresített Beiskolázási lapon (beiskolázott jelöltek) vagy Jelentkezési lapon (önként jelentkezők) lehet jelentkezni, amelyet a jelölt számára szolgálati helye biztosít.

A jelöltek a Beiskolázási vagy Jelentkezési lapjaikat – két hónappal a választott felkészítési időpontot megelőzően – eljuttatják az illetékes humánigazgatási szolgálatok felé. A humánigazgatási szolgálatok a jelöltek Beiskolázási vagy Jelentkezési lapjait a felkészítési időpont előtt hat héttel kötelesek megküldeni a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Rendészeti Alap- és Szakvizsga Központnak (a továbbiakban: RASZK).

A jelentkezési lap ide kattintva elérhető.

A jelentkezőket a RASZK behívólevélben (e-mailben) értesíti a felkészítésről.

 

 • A rendészeti szakvizsgával kapcsolatos költségek

A felkészítés díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap összegének 25 %-a. A felkészítési díj nem foglalja magában az étkezési- és szállásköltségeket.

A rendészeti szakvizsga vizsgadíja vizsgatárgyanként a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap összegének 15%-a.

A rendészeti szakvizsgára kötelezett felkészítési díját, első alkalommal a vizsgadíját, a felmerülő szállás- és utazási költséget az őt foglalkoztató szerv biztosítja.

Az önként jelentkezőknek a felkészítés és a vizsga díját is fizetniük kell. A szakvizsga díjának 50%-át – az önként jelentkező kérelmére – a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.

 

 • A felkészítés főbb jellemzői

A felkészítés jellege: előadás
A felkészítés időtartama: 3 x 8 óra

 

 • A vizsga főbb jellemzői

A szakvizsga követelményrendszere és a vizsgakérdés-sor ide kattintva letölthető.

 

 • A vizsga időtartama

A vizsgázók egy nap egy tárgyból (kötelező vagy szabadon választott) vizsgáznak. Az írásbeli vizsgára délelőtt kerül sor. A rendelkezésre álló idő 90 perc. Ezután a jelöltek az adott tárgyból szóbeli vizsgát tesznek.

 

 • A vizsgára történő jelentkezés módja, határideje

A résztvevők a felkészítő tanfolyam során szóbeli tájékoztatást kapnak vizsgájuk várható időpontjáról, amelyet a vizsgatárgyankénti vizsgacsoportba sorolása után a RASZK írásban is megküld az érintetteknek.

A rendészeti szakvizsga a megkezdéstől számított egy éven belül tehető le. A szakvizsga megkezdésének időpontja minden esetben a felkészítés kezdőnapja. Az a jelölt, aki egy éven belül nem fejezi be vizsgáit, az addig letett sikeres részvizsga-eredményeit elveszíti. Ebben az esetben – a felkészítés megismétlése nélkül – még egy évet kap vizsgáinak letételére. Amennyiben ez idő alatt sem szerzi meg szakvizsga bizonyítványát, vizsgaeredményei törlése mellett újbóli felkészítésre kötelezett, és új jelentkezési lapot kell kitöltenie.

 

 • A képzés elvégzését igazoló dokumentum fajtája: oklevél

 

 • Helye, levelezési címe

Rendészeti Alap- és Szakvizsga Központ
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3. (Futárszolgálatba bekötve)

 

 • Elérhetőségek

Városi telefon: 06-1-391-3554
Városi fax: 06-1-391-3513
BM telefon: 38-770
BM fax: 38-713
E-mail: rendeszeti.szakvizsga@bmkszf.hu

Bugyik Imre r. őrnagy, kiemelt főreferens (vizsgáztatás)
Városi telefon: 06-1-391-3559
Városi fax: 06-1-391-3513
BM telefon: 38-759
BM fax: 38-713
E-mail: bugyik.imre@bmkszf.hu

Baranyó Krisztina, előadó (felkészítés)
Városi telefon: 06-1-391-3558
Városi fax: 06-1-391 3513
BM telefon: 38-739
BM fax: 38-713
E-mail: rendeszeti.szakvizsga@bmkszf.hu

Pintér Istvánné, főelőadó (vizsgáztatás)
Városi telefon: 06-1-391-3559
Városi fax: 06-1-391 3513
BM telefon: 38-788
BM fax: 38-713
E-mail: rendeszeti.szakvizsga@bmkszf.hu