Általános információk


  • A képzés célja

A vezetővé, illetve mestervezetővé képző kurzusok egymásra épülő moduljai felölelik azoknak az alapvető kompetenciáknak a fejlesztését (pl.: önismeret, csapatépítés, kommunikáció, konfliktuskezelés, motiváció, problémamegoldás, helyzetorientált vezetés, időgazdálkodás, stratégiai gondolkodás, projekttervezés, változásmenedzsment, médiakommunikáció stb.), amelyek alaposabb megismerése segíthet a közép- és felsővezetőknek abban, hogy eredményesebben, konstruktívabban lássák el parancsnoki, vezetői és irányítói feladataikat. A rendészeti vezetői továbbképzések célja az, hogy a már kinevezett vezetők egy-egy speciálisabb területen szerezzenek mélyebb ismereteket, jártasságot (pl.: kiégés és munkaalkoholizmus, előítéletek a vezetői munkában, munkahelyi pszicho-stressz, döntési technikák, női vezetők helyzete stb.).

 

  • A rendészeti vezetőképzés rendszere

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet szabályozza a rendészeti vezetővé képző, a rendészeti mestervezetővé képző, továbbá a rendészeti vezetői továbbképző foglalkozások összességét.

A rendészeti vezetővé képző tanfolyam és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam tanulmányi rendjét a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója által jóváhagyott képzési program tartalmazza.

 

  • A rendészeti vezetővé képző tanfolyam

Osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásba az nevezhető ki, vagy ilyen beosztás ellátásával az bízható meg, aki – a más jogszabályban meghatározott követelményeken kívül – rendészeti szakvizsgával rendelkezik, és a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot elvégezte.

A rendészeti vezetővé képző tanfolyamra jelentkezők egyéni és csoportos kompetenciaszint-felmérésen vesznek részt. A felmérésen való részvétel a képzés megkezdésének feltétele. A képzés végén a résztvevők záró felmérésen és vizsgagyakorlaton vesznek részt. A rendészeti vezetővé képző tanfolyam eredményes elvégzéséről a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság oklevelet állít ki.

 

  • A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

Főosztályvezetői vagy annál magasabb vezetői besorolású, vagy ilyen illetményre jogosító beosztásba az nevezhető ki, vagy ilyen beosztás ellátásával az bízható meg, aki – a más jogszabályban meghatározott követelményeken kívül – a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot elvégezte. Rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon az vehet részt, aki elvégezte a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot, vagy rendelkezik az egyes vezetői beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges más végzettséggel. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamra jelentkező – hasonlóan a rendészeti vezetővé képzésnél – egyéni és csoportos kompetenciaszint-felmérésen köteles részt venni. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam végén a résztvevő a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint dolgozatot készít, és azt bizottság előtt megvédi, valamint egyéni és csoportos értékelő helyzetgyakorlaton vesz részt. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam eredményes elvégzéséről a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság tanusítványt állít ki.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat letölthető itt.

 

  • A rendészeti vezetővé és a mestervezetővé képző tanfolyamra történő jelentkezés módja

A tanfolyamokon történő részvétel a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehetséges. A tanfolyamra az e célra rendszeresített Beiskolázási  lapon vagy Jelentkezési lapon  lehet jelentkezni, amelyet a jelölt számára a szolgálati helye biztosít. A jelöltek beiskolázási és jelentkezési lapjait szolgálati helyük humánigazgatási szolgálata juttatja el a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatójához.

 

  • A rendészeti vezetői továbbképzés

A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon vagy a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon részt vett vezetők (a továbbiakban: rendészeti vezetők) a folyamatos önképzési és továbbképzési kötelezettségüket tanulmányi pontszerző rendszerben való részvétellel teljesítik. A rendészeti vezetők 5 évenként részt vesznek a rendészeti vezetői továbbképző tanfolyamon. A rendészeti vezetői továbbképzési kötelezettség részletes szabályait, az egyes továbbképzési formák és szakmai tevékenységek elszámolhatóságának feltételeit, valamint az elismerhető legmagasabb pontértékét a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója által jóváhagyott tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. A tanulmányi és vizsgaszabályzat által nem nevesített továbbképzési formában történő tanulmányi pontszerzés csak a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatójának előzetes jóváhagyásával lehetséges.

 

  • A rendészeti vezetőképzéssel kapcsolatos költségek

A rendészeti vezetőképzéssel kapcsolatos költségeket a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság saját költségvetéséből biztosítja. A résztvevők a rendészeti vezetőképzéssel kapcsolatban felmerülő utazási- és szállásköltségét az őket foglalkoztató szerv költségvetéséből kell fedezni. Önkéntes jelentkezés esetén a rendészeti vezetővé képző tanfolyam díja – nem beleértve a rekreáció költségét – az önként jelentkezőt terheli. A rendészeti vezetővé képző tanfolyam díjának legfeljebb 50%-át – az önként jelentkező kérelmére – a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.