PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékbe történő felvételre

2022.10.18. 13:21

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékbe történő felvételre.

Tisztelt Pályázó!

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékbe történő felvételre, az alábbi szakterületekre:

– Közigazgatási és integrált rendészeti szakterület: 40 fő
– Rendőrségi szakterület: 35 fő
– Katasztrófavédelmi szakterület: 25 fő
– Büntetés-végrehajtási szakterület: 25 fő
– Nemzetbiztonsági szakterület: 25 fő

A Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékébe felvett tagok főbb feladatai a következők:

– felkérés alapján vizsgabizottsági elnökként vagy tagként részvétel az írásbeli és szóbeli vizsgáztatásban, illetve a felkészítő tananyagok megírásában, valamint előadóként az alap- és szakvizsgára történő felkészítésben,
– írásbeli vizsga feladatlapjainak és javítási útmutatóinak elkészítése,
– a szakterületekhez tartozó vizsgatárgy vizsga-követelményrendszerének korszerűsítése, aktualizálása,
– a szóbeli vizsga kérdéseinek, tételeinek aktualizálása,
– részvétel a szakterületek értekezletein, módszertani felkészítéseken.

A PÁLYÁZAT HATÁLYA, BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE, CÍME

A pályázatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban az alábbi módokon kérjük megküldeni.
Személyesen, futárpostával, postai úton:
BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (a továbbiakban: BM RVVTF) Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály
H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A pályázatot – a tárgymezőben „Pályázat rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzék 2022" megjelöléssel – elektronikus formában (szkennelve) is kérjük megküldeni a rendeszeti.szakvizsga@bmkszf.hu e-mail címre.
Beküldési határidő: 2022. november 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. január 15.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A PÁLYÁZATI ANYAG

A Kormányrendelet 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot nyújthat be:
– a hivatásos állomány rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítő tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja, aki rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy mentesült a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól,
– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományából nyugállományba helyezett tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó személy, aki rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy mentesült a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól,
– az a politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, aki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tevékenységével, felügyeletével kapcsolatos munkakört lát el, vagy nyugdíjaztatása előtt látott el és közigazgatási vagy rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült,
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, aki közigazgatási vagy rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, vagy a mentesülés feltételeivel rendelkezik.

A jelenlegi mandátummal rendelkező Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékbe felvett tagokra vonatkozó pályázati feltételek:
- ha a pályázó a 2012.; 2014. és 2018 évben benyújtott pályázatát változatlan formában fenntartja, úgy pályázatának megerősítésére elegendő a 2. számú melléklet kitöltése és megküldése,
- ha a pályázó a korábban benyújtott pályázatán változtatni kíván, abban az esetben az 1. sz. mellékletet kell kitöltenie és megküldenie.

Az új pályázó pályázaton való részvételének feltételei:
– a pályázó által választott vizsgatárgynak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és legalább tíz év szakirányú szakmai gyakorlat, vagy rendészeti oktatási gyakorlat, valamint
– a nyugállományba helyezett pályázó kivételével, a pályázó munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőjének hozzájárulása a pályázaton való részvételhez.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázati felhíváshoz mellékelt pályázati adatlapot (1. számú melléklet) hiánytalanul kitöltve,
– a részletes szakmai önéletrajzot és – amennyiben van – szakmai publikációs jegyzéket,
– a felsőfokú iskolai végzettséget, tudományos fokozatot igazoló oklevél egyszerű másolatát,
– a jogi szakvizsga-, közigazgatási szakvizsga- vagy rendészeti szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatát, vagy a közigazgatási szakvizsga- vagy rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alóli mentesítés egyszerű másolatát,
– munkáltatói igazolást a szolgálati viszony vagy más foglalkoztatási jogviszony fennállásáról – nyugállományba helyezettek esetében a korábbi jogviszony fennállásáról – és a szakirányú szakmai gyakorlatról.
A pályázó egy pályázati anyaggal egy albizottságba nyújthatja be kérelmét.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat az erre a célra a rendészetért felelős miniszter által felkért öttagú bírálóbizottság bírálja el.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki az előírt feltételeken túl az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:
– közreműködött a rendészeti szakvizsga tananyagának kidolgozásában és fejlesztésében,
– a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékében tag, tisztségviselő volt,
– tudományos fokozattal rendelkezik,
– magasabb szintű szakirányú, felsőfokú iskolai végzettség mellett igazolt felsőoktatási gyakorlattal, pedagógus képzettséggel és gyakorlattal vagy előadói, illetve vizsgáztatási gyakorlattal bír,
– rendvédelmi szervek országos parancsnokságán teljesít szolgálatot,
– szakterületén huzamosabb időt töltött el.

A bírálóbizottság mérlegelés nélkül elutasítja a pályázatot, ha
– a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt feltételeknek,
– a pályázat hiányos.

A bíráló bizottság elutasíthatja a pályázatokat abban az esetben, ha
– a pályázóval szemben szakmai kifogás merül fel,
– a szakterületek létszámigényét meghaladó pályázati kérelem érkezik be, és a kérelmek rangsorolása miatt a pályázatot benyújtó a létszámkeretből kiszorul.

A pályázatokat az öttagú bíráló bizottság és a BM RVVTF mindvégig bizalmasan kezeli.
A benyújtott pályázati anyagot – a pályázat elutasítása esetén – a bírálóbizottság maradéktalanul visszaküldi a pályázónak.
A bíráló bizottság elnöke a bizottság döntéséről három munkanapon belül értesíti a belügyminisztert. A bírálóbizottság javaslata alapján a belügyminiszter dönt a névjegyzékbe történő felvételről. A döntésről a BM RVVTF a pályázat elbírálását követően 15 napon belül értesíti a pályázókat.
A vizsgabizottsági névjegyzéket a központi szerv – a névjegyzékbe felvett, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozók adatainak kivételével – a Hivatalos Értesítőben a pályázat elbírálást követő 30 napon belül közzéteszi, valamint a központi szerv honlapján folyamatosan megjeleníti.
A névjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza: a szakterület megnevezése, név, rendfokozat, munkahely.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatos ügyintézést, adminisztrációt és felvilágosítást a BM RVVTF végzi.
Kérdéseit felteheti az alábbi elérhetőségeken:
Ügyintéző: Pengő Éva bv. őrnagy,
Rendészeti Alap- és Szakvizsga szakterület felelős
e-mail: eva.pengo@bm.gov.hu
BM telefonszám: 24-615
Városi telefonszám: +36 30 349-7317

CSATOLMÁNYOK:

1. sz. melléklet - PÁLYÁZATI LAP a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékébe

2. sz. melléklet - Nyilatkozat a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékben betöltött tagság fenntartásáról