Katasztrófavédelem szóbeli kérdéssor 2021

Szóbeli kérdéssor katasztrófavédelmi igazgatás 2021.

 

  1. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem alkotmányjogi alapjait!
  2. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája alapján ismertesse Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezőket!
  3. Mutassa be Magyarország katasztrófa veszélyeztetettségét az egyes érintett ágazatok (tárcák) felelősségi köre alapján!
  4. Mutassa be a katasztrófa elleni védelem (katasztrófavédelem) lényegét, ismertesse általános polgári védelmi feladatait.
  5. Ismertesse az állami katasztrófavédelem szervezeti és irányítási rendszerének központi (országos) elemeit, részletezze a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság szervezetét!
  6. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem szervezeti és irányítási rendszerét, részletezze a Megyei (Fővárosi) Védelmi Bizottság szervezetét, feladatait!
  7. Ismertesse a katasztrófavédelem szervezeti és irányítási rendszerének területi elemeit, részletezze a Helyi Védelmi Bizottság szervezetét, feladatait!
  8. Ismertesse a katasztrófavédelem szervezeti és irányítási rendszerének területi elemeit, részletezze a Polgármester (Főpolgármester) feladatait!
  9. Mutassa be a katasztrófa elleni védekezésben érintett miniszterek, központi állami vezetők feladatait!

10.  Mutassa be a katasztrófa elleni védekezésben résztvevő egyéb szervek, szervezetek, közreműködők körét, fő feladatait!

11.  Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítését, működésének jogi alapjait!

12.  Ismertesse a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának elvi alapjait, részletezze az egyes osztályokhoz tartozó védelmi szinteket!

13.  Ismertesse a veszély-elhárítási tervezés rendszerét, a készítéssel, jóváhagyással és tartalommal szemben támasztott főbb követelményeket!

14.  Ismertesse a különleges jogrend lényegét, alaptörvényi elemeit, tényállásait, részletezze a veszélyhelyzet megállapításának és kihirdetésének elvi alapjait!

15.  Mutassa be a katasztrófaveszély lényegét, a BM OKF Főigazgatójának intézkedési lehetőségeit!

16.  Mutassa be a kihirdetett veszélyhelyzetben, kormányrendeletben bevezethető rendkívüli szabályok körét!

17.  Mutassa be a kihirdetett veszélyhelyzetben bevezethető rendkívüli intézkedések körét!

18.  Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági rendszerét, mutassa be a társhatóságok eljárásban való részvételének fő szabályait!

19.  Mutassa be a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtás elveit, területeit, követelmény rendszerét!

20.  Mutassa be a helyreállítás és újjáépítés rendszerét, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatait!

21.  Ismertesse a katasztrófavédelmi felkészítés rendszerét, célcsoportjait, részletezze a közbiztonsági referensek felkészítésével kapcsolatos követelményeket!

22.  Ismertesse a polgári védelmi kötelezettség lényegét, elemeit, jellemezze az egyes elemeivel kapcsolatos főbb követelményeket!

23.  Mutassa be a köteles polgári védelmi szervezetek rendszerét, részletezze létrehozásának elveit, szabályait!

24.  Ismertesse a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósításának szabályait, az alkalmazásukkal kapcsolatos követelményeket!

25.  Mutassa be az önkéntes mentőszervezetek veszélykezelésbe történő bevonásának, alkalmazásának elveit, követelményeit!

26.  Ismertesse a lakosságvédelem módjait és lehetőségeit, részletezze az egyéni védelemmel kapcsolatos lakossági követelményeket!

27.  Ismertesse a távolsági védelem elemeit, elvi alapjait, az elrendelés módját és a végrehajtás rendjét, követelményeit!

28.  Ismertesse a fegyveres cselekményekhez kapcsolódó általános polgári védelmi feladatokat!

29.  Mutassa be a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek honvédelmi intézkedési terv készítésének főbb követelményeit!

30.  Ismertesse az iparbiztonsághoz kapcsolódó területeket, mutassa be az egyes területek általános feladatait!

31.  Ismertesse az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) felépítését, részletezze a rendszer elemeinek általános feladatait!

32.  Mutassa be a hivatásos katasztrófavédelmi szervek veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetek bekövetkezésének megelőzéséhez kapcsolódó hatósági feladatait!

33.  Mutassa be a biztonsági elemzés, biztonsági jelentés, belső és külső védelmi terv készítésével kapcsolatos fő követelményeket!

34.  Ismertesse a kritikus infrastruktúra lényegét, elemeit, mutassa be a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos feladatait!

35.  Mutassa be a hivatásos katasztrófavédelmi szervek veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatait!

36.  Mutassa be a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek rendszerét!

37.  Mutassa be a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat feladatrendszerét, eljárási, döntési lehetőségeit!

38.  Mutassa be a Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium feladatrendszerét, alkalmazási lehetőségeit!

39.  Mutassa be a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kéményseprőipari, illetve hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységét!

40.  Mutassa be a lakossági riasztás és tájékoztatás rendszerét, az egységes segélyhívó rendszer szerepét, jelentőségét!

41.  Ismertesse a gazdálkodó szervezetek és a magánszemélyek tűzvédelmi kötelezettségeit!

42.  Ismertesse a tűzoltóság szerveit, az egyes tűzoltó szervek szervezeti, irányítási – és feladatrendszerét!

43.  Ismertesse a BM OKF elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogköreit, és azok tartalmát!

44.  Ismertesse a katasztrófavédelmi igazgatóságok elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogköreit, és azok tartalmát!

45.  Ismertesse a katasztrófavédelmi kirendeltségek elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogköreit, és azok tartalmát!

46.  Ismertesse a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés célját, formáit, folyamatát és szabályait!

47.  Ismertesse a tűzvizsgálat fogalmát, célját, megindításának és a lefolytatásának szabályait!

48.  Ismertesse a tűzvédelmi szakhatósági tevékenység lényegét, jellemzőit és a hatáskörök szabályozását.

49.  Ismertesse a tűzvédelemben alkalmazott szankciók fajtáit és tűzvédelmi bírság szabályait!

50.  Ismertesse az anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolásának követelményeit!

51.  Ismertesse a kockázati egységek, építmények és építményrészek kockázati osztályba sorolását!

52.  Mutassa be a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító (OTSZ) követelmények rendszerét!

53.  Ismertesse a használat általános tűzvédelmi szabályait!

54.  Ismertesse az éghető folyadékok és gázok tárolásának és szállításának használati szabályait!

55.  Mutassa be az építőanyagok és az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőit, valamint azok igazolásának módjait!

56.  Ismertesse a tűzoltási és műszaki mentési tervek készítésének szabályait, tartalmi követelményeit!

57.  Ismertesse a műveleti tervek készítésének szabályait, tartalmi követelményeit!

58.  Ismertesse a tűzoltás és műszaki mentés szervezetét, felépítését!

59.  Ismertesse a tűzoltásvezető jogait és kötelezettségeit!

60.  Ismertesse a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység folyamatát és azok során végrehajtandó feladatokat!